Global Series Jiang Yanggu & Mu Yanling (GS1)

CARDS

40

APROX. VALUE

RELEASE DATE

2018-06-22

MANA COST
Mu Yanling GS1 Legendary Planeswalker — Yanling M 林玄泰
Colorful Feiyi Sparrow GS1 Creature — Bird C Kee Lo
Purple-Crystal Crab GS1 Creature — Crab C Tan Yan Yao
Vivid Flying Fish GS1 Creature — Fish Lizard C Tingting Yeh
Welkin Tern GS1 Creature — Bird C Yutaka Li
Heavenly Qilin GS1 Creature — Kirin C Xin-Yu Liu
Armored Whirl Turtle GS1 Creature — Turtle C Tingting Yeh
Nine-Tail White Fox GS1 Creature — Fox Spirit C 林玄泰
Earth-Origin Yak GS1 Creature — Ox C Tan Yan Yao
Moon-Eating Dog GS1 Creature — Dog U Tingting Yeh
Stormcloud Spirit GS1 Creature — Spirit U Kee Lo
Ancestor Dragon GS1 Creature — Dragon R Shinchuen Chen
Cloak of Mists GS1 Enchantment — Aura C Tingting Yeh
Qilin's Blessing GS1 Instant C Wolk Sheep
Drown in Shapelessness GS1 Instant C Pon Lee
Dragon's Presence GS1 Instant C Tan Yan Yao
Brilliant Plan GS1 Sorcery U Yutaka Li
Rhythmic Water Vortex GS1 Sorcery R Xin-Yu Liu
Meandering River GS1 Land C Gaga Zeng
Plains GS1 Basic Land — Plains C Tingting Yeh
Island GS1 Basic Land — Island C Babyson Chen & Uzhen Lin
Jiang Yanggu GS1 Legendary Planeswalker — Yanggu M Tingting Yeh
Leopard-Spotted Jiao GS1 Creature — Beast C Shinchuen Chen
Feiyi Snake GS1 Creature — Snake C Qiu De En
Sacred White Deer GS1 Creature — Elk U G-host Lee
Reckless Pangolin GS1 Creature — Pangolin C Wolk Sheep
Giant Spider GS1 Creature — Spider C Qiu De En
Ferocious Zheng GS1 Creature — Cat Beast C Yutaka Li
Fire-Omen Crane GS1 Creature — Bird Spirit U Tan Yan Yao
Screeching Phoenix GS1 Creature — Phoenix R Tingting Yeh
Earthshaking Si GS1 Creature — Beast C Shinchuen Chen
Hardened-Scale Armor GS1 Enchantment — Aura C Tan Yan Yao
Breath of Fire GS1 Instant C Xin-Yu Liu
Aggressive Instinct GS1 Sorcery C Wolk Sheep
Confidence from Strength GS1 Sorcery C Shinchuen Chen
Journey for the Elixir GS1 Sorcery R Qiu De En
Cleansing Screech GS1 Sorcery C Tingting Yeh
Timber Gorge GS1 Land C Babyson Chen & Uzhen Lin
Mountain GS1 Basic Land — Mountain C Gaga Zeng
Forest GS1 Basic Land — Forest C Xin-Yu Liu